Gazet van Borgerhout

Verkiezingsnieuws : Bestuursakkoord Borgerhout 2013-2018

Borgerhout Vandaag

Terug naar nieuwsoverzicht

 

Bestuursakkoord Borgerhout 2013-2018:

 

klik hier voor een pdf-versie

 

 

Bestuursakkoord Borgerhout

2013-2018

 

SAMEN BORGERHOUT

 

1. Kader, aanpak en uitgangspunten

2. Dynamisch Borgerhout

3. Borgerhout van mensen

4. Samen Borgerhout

5. Borgerhout voor mensen

6. Borgerhout van pleinen en parken

7. Borgerhout mobiel

8. Borgerhout bruist

9. Duurzaam Borgerhout

 

 

 

 

 

 

1.      Kader, aanpak en uitgangspunten

 

Dit bestuursakkoord is het beleidskader voor het districtsbestuur van Borgerhout gedurende de volgende zes jaar. Eén van de uitgangspunten is ‘op een interactieve manier besturen’.  Het is de bedoeling om bewoners, verenigingen en iedereen die actief is in Borgerhout te betrekken bij het uitwerken van het beleid.

Voor het jaar 2013 maakt het districtscollege op korte termijn een duidelijk en afgebakend actieplan op. Ten laatste eind 2013 wordt voor elk Borgerhouts beleidsdomein een bevattelijk en duidelijk plan ‘2014-2018’ opgemaakt door het districtscollege – en besproken via het stedelijk wijkoverleg, de adviesraden en het middenveld.

Het districtsbestuur hanteert voor  zijn beleid volgende aanpak en uitgangspunten:

·         Het district neemt op een uitgesproken democratische manier zijn rol van meest nabije bestuursniveau op, en bestuurt via een open en interactieve stijl met z’n bevolking. Het district wil iedereen op een gelijkwaardige manier betrekken.

·         Het district besteedt expliciet aandacht aan achterstelling en uitsluiting. Alle inwoners van Borgerhout hebben recht op gelijke kansen ongeacht geslacht, afkomst, leeftijd, handicap, seksuele voorkeur, socio-economische situatie… Het district wil gelijke kansen voor iedereen waarborgen en een beleid voeren dat rekening houdt met specifieke noden van mannen en vrouwen, senioren en jongeren, holebi’s, transgenders, personen met een handicap, inwoners van diverse afkomst, religie en cultuur …

·         Het district heeft als eerste rol er te zijn voor de Borgerhoutenaar - door voldoende voorzieningen en ruimte voor vereniging te organiseren. Het district kan niet zonder zijn vele verenigingen, initiatieven, evenementen. Daarom willen we dit ook de komende jaren blijven ondersteunen zodat elke Borgerhoutenaar op zijn of haar manier kan deelnemen aan het publieke leven in ons district.

·         Borgerhout maken we vooral samen. Het district wil een uitgesproken rol spelen om die samenwerking te ondersteunen. Door initiatieven te bundelen en samenwerkingen te ondersteunen, o.a. rond gezondheidszorg. Het districtsbestuur gaat ervan uit dat elke Borgerhoutenaar ook een aantal verantwoordelijkheden heeft, o.m. op gebied van samenleven, propere straten en veiligheid. Ook dat is ‘samen Borgerhout’.

Het district wil de komende jaren  extra inzetten op vijf thema’s: parken en pleinen, mobiliteit, samenleven, duurzaamheid en cultuur.

Het districtsbestuur focust zich uiteraard op het bestuur van het district en gaat over de bevoegdheden van het district. Maar het plaatst Borgerhout waar nodig ook op de agenda’s van andere overheden (de stad, de Vlaamse overheid, …) of instanties (de Lijn, ZNA, het Zorgbedrijf, …). Het verdedigt of ondersteunt daar de belangen van het district en zijn bewoners.

2.      Dynamisch Borgerhout

 

Borgerhout is een uitzonderlijk district in Antwerpen. Niet alleen kent het de hoogste bevolkingsdichtheid van Vlaanderen,ook de steeds veranderende bevolkingssamenstelling maakt van dit district een unieke plek. Het bruisende culturele leven, de zeer aanwezige bedrijvigheid en de opgewaardeerde pleinen maken van Borgerhout een dynamisch district om in te werken en te wonen.

De uitdaging die we ons als bestuursploeg stellen, is in de eerste plaats om de kwaliteit van het leven in Borgerhout nog te verhogen door sterk in te zetten op verkeersveiligheid, het uitbouwen van voorzieningen en het verbeteren van het openbaar domein. Op dezelfde hoogte dagen we onszelf uit om van Borgerhout een omgeving te maken waar kansen en begeleiding wordt geboden. De grote werkloosheid en het aantal mensen onder de armoedegrens noodzaken ons om als district een actieve rol op te nemen in het ondersteunen en begeleiden van onze inwoners. Op die manier richten we ons beleid op zowel de toekomstige als de huidige bewoners van Borgerhout en proberen we sociale verdringing te vermijden.    

Om dit te kunnen realiseren, pleiten we er voor dat de districten hun bevoegdheden ten volle kunnen uitoefenen - zowel door het op stedelijk niveau vrijmaken van de nodige middelen en personeel, als door het bundelen van bevoegdheden. Het district zal zelf voorstellen doen voor een betere verdeling van middelen en bevoegdheden tussen stad en district.

 

3.      Borgerhout van mensen

 

Bovenal wordt Borgerhout vormgegeven door haar inwoners. We zorgen ervoor dat elke vereniging (of het nu een sport-, jeugd-, cultuur- of seniorenvereniging is) voldoende en op een gelijkwaardige manier wordt ondersteund. Het verenigingsleven en de buurtgroepen zorgen immers voor heel wat sociale samenhang en maatschappelijke meerwaarde. We willen de komende jaren, meer dan vandaag, de verenigingen bereiken met etnisch-diverse achtergrond. We willen extra inspanningen leveren om die verenigingen te ondersteunen die zich inzetten in de strijd tegen de armoede.

 

-       We stemmen nog beter de ondersteuningrond sport, cultuur en ontspanning op elkaar af om verenigingen te helpen bij de organisatie van evenementen in de buurt, het zoeken naar subsidiëring en het aanvragen van gratis materiële ondersteuning vanuit de stad. Om dit te kunnen doen heeft het district steeds een actueel zicht op de bestaande verenigingen in Borgerhout. De verenigingengids wordt constant geactualiseerd.

-       Het district werkt nauw samen met Opsinjoren.

-          De seniorenin Borgerhoutwillen we alle kansen geven om actief te zijn, en alle zorg geven die sommige van hen nodig hebben. Via dienstencentra, verenigingen en vrijwilligersacties zorgen we ervoor dat ze kansen krijgen om actief te zijn en mensen te ontmoeten. We erkennen het probleem van vereenzaming van sommige bejaarden, en moeten er alles aan doen om hen kansen te geven tot goed contact met andere mensen.

De groep senioren van etnisch-diverse achtergrond groeit. Samen met de diversiteitscel en met ankerfiguren uit de wijkenmoet een traject worden opgestart om ervoor te zorgen dat het seniorenbeleid ook op deze doelgroep wordt afgestemd.

-          Het jeugdwerkstaat heel sterk in Borgerhout: KRAS, Jes, PAJ, jeugdbewegingen, … Elke organisatie heeft een specifiek karakter, en dat vinden we prima. Maar er is meer samenwerking nodig. Het district kan daarin een cruciale rol spelen. We activeren het bestaand overleg. Samen met de organisaties bekijken we of de gezamenlijke activiteiten beter kunnen.

-          Wanneer buurtbewoners, en zeker ook jongeren, zich willen organiseren, ondersteunen we hen daarin.

-          Meer en meer jongeren met een diverse achtergrond nemen hun verantwoordelijkheid om met jongeren aan de slag te gaan en kinderen op te vangen en een alternatief te bieden. Dit proberen zij te doen via vzw’s, een zaalvoetbalploeg, eigen jeugdhuizen, (Afrikaanse) kerken, moskeewerking, …. Deze initiatieven verdienen de nodige steun en begeleiding van het district.

-          Naast een betere samenwerking blijft er ook nood aan plek voor jongeren. Jongeren hebben plaatsen nodig waar zij kunnen samenkomen met vrienden, zonder plannen te maken, zonder te consumeren of zonder deel te nemen aan een gestructureerd vrijetijdsaanbod.

-          We kijken eerst wat de behoeftes zijn en pleiten dan voor meer betaalbare en bereikbare fuifzalen, werkingslokalen, vergaderruimtes, polyvalente ruimtes  en jeugdhuizen in Borgerhout. Ook het openbare domein moet op maat zijn van jongeren. Hiervoor benutten we optimaal de tijdelijke leegstand van gronden en panden, en stimuleren we brede scholen.

-          Met het district ondersteunen we structureel projecten rond huistaakbegeleiding. Hiervoor zoeken we geschikte locaties en faciliteren de organisatie van de nodige begeleiding en toezicht.

-          Het sportaanbod in Borgerhout moet op maat zijn van  zijn inwoners. Naast een cultureel district wordt Borgerhout ook een sportief district. We zetten daarbij in op sport voor iedereen.

-          Als district pleiten we er ervoor om buurtsport uit te bouwen over heel het district. Daarnaast hebben we extra aandacht voor (de toegankelijkheid van) het sportaanbod voor de Borgerhoutse senioren  en kansarmen. We hebben blijvende aandacht voor betaalbaar sporten.

-          We bekijken de haalbaarheid van een Reuzenloop, een eigen loopwedstrijd in Borgerhout, voorafgaand aan de Reuzenstoet.

-          Ook projecten rond drugspreventiehebben in Borgerhout een belangrijke plaats.

-       Het district zet zich in voor sociale restaurants in Borgerhout.

-       Daarnaast subsidiëren we scholen om fruit en soep te geven aan de kinderen omwille van gezondheid en armoedebestrijding.

-       We willen met de scholen in Borgerhout projecten opzetten rond verkeerseducatie.

-       Bij de invulling van hetmasterplan publieke functieshouden we rekening met de kinderen en jongeren: bibliotheek als ontmoetings- en studieplek, sportinfrastructuur, …

-       We zetten in samenwerking met de stad, met Unizo en de winkeliersverenigingen vorming op voor het stimuleren, ondersteunen en verbeteren van het duurzaam ondernemerschap.

-       We ondersteunen verenigingen die actief zijn rond armoedebestrijding – in overleg met het OCMW.

-       Het district organiseert jaarlijks een feestelijke ontvangst van de huwelijksjubilarissen.

-       Het district ontvangt jaarlijks alle Borgerhoutse vrijwilligers. Het district neemt haar rol op in het afstemmen van vraag en aanbod van vrijwilligerswerk in Borgerhout.

 

4.      Samen Borgerhout

 

Naast het zorgen voor dienstverlening en infrastructuur en het ondersteunen van bestaande initiatieven heeft het district ook de  belangrijke taak om een dynamische gemeenschap te vormen, want Borgerhout maken we samen.

Dit gebeurt door nog meer in te zetten op inspraak en participatie, samenwerking in het district te ondersteunen en begeleiding op maat te voorzien.

-       Het district besteedt de grootst mogelijke zorg aan het beantwoorden van vragen van bewoners. Opvolging staat hierbij centraal.

-       Om een duidelijk beeld te krijgen op de noden in het district organiseren we, in samenwerking met de stad, een behoefteraming voor zowel jongeren als senioren. Hierbij houden we rekening met de grote diversiteit in ons district.

-       We blijven investeren in en experimenteren met nieuwe methodiekenvoor inspraak en betrokkenheid(naast avondvergaderingen ook e-inspraak, inspraakwandelingen, marktstandjes, pleinbevragingen, klankbordgroepen…). Hierbij gaan we opzoek naar aangepaste formules om mensen met verschillende achtergrond in staat te stellen te participeren en vertrekken we van het principe ‘inspraak bij het begin van de plannen’. Voortdurende afstemming wordt hierbij een vanzelfsprekendheid. Inspraak moet ook vormen van medebestuur mogelijk maken (met wedstrijden, wijkfora en wijkbudgetten).

-       Inspraak moet ook vormen van medebestuur mogelijk maken (met onder meer ideeënwedstrijden, thematische wijkfora en besteding van  wijkbudgetten voor projecten gekozen door de wijkbewoners).

-       We nodigen de inwoners van Borgerhout uit om bij de start van de legislatuur hun mening te geven over de beleidsintenties zoals vastgelegd in het bestuursakkoord. Deze consultatie gebeurt onder meer via  bewonersvergaderingen, een online webforum, de bespreking in de adviesraden. Ook de middenveldorganisaties worden uitgenodigd om hun mening te geven over het bestuursakkoord.

-       De resultaten van deze consultatie worden verwerkt en vertaald in de strategische planning. Daarin worden ook de prioriteiten en projecten vastgelegd die we wensen uit te voeren in de twee wijken van Borgerhout (intra muros en extra muros): een programma voor de wijk.

-       We willen onderzoeken of het nuttig en wenselijk is om voor de opvolging van deze wijkprogranma’s een wijkraad uit te bouwen. Een forum met bewoners, initiatiefnemers en sleutelfiguren uit de wijk. We onderzoeken of de wijkraden, net als de jeugd- senioren-,  cultuur- en sportraad, het statuut van formeel adviesorgaan kunnen krijgen.

-       We willen ook werk maken van een betere samenwerking en afstemming tussen de verschillende adviesraden. Hierbij moet men blijvende aandacht hebben voor het feit dat kansarme inwoners niet altijd bereikt worden door raden.

-       Het district neemt ook een rol op in het informeren van haar inwoners over beleidsbeslissingen via een nieuwsbrief met de agenda en activiteiten van het districtscollege en de districtsraad.

-       We willen een brede visie ontwikkelen rond de Turnhoutsebaan, over waar we naartoe willen met deze  levensader van Borgerhout. Vanuit het district willen we een breed traject opstarten, met zoveel mogelijk lokale stakeholders (bewoners, scholen, winkeliers...) en bovenlokale spelers (als de stad, De Lijn…) om een visie te ontwikkelen.

 

Borgerhout verbindt

Borgerhout is erg divers (naar leeftijd, nationaliteit, cultuur …). Het district zet alles in om vanuit deze diversiteit het samenleven in Borgerhout te versterken.

-       Het district geeft het goede voorbeeld als het om samenwerking gaat. Wanneer het district initiatiefnemer is, wordt er maximaal samengewerkt met de Borgerhoutenaar.

-       We ondersteunen scholen, winkeliers, bewoners om het publieke leven in Borgerhout te versterken.

-       We ondersteunen Voorstad, de winkeliersvereniging van de Turnhoutsebaan, om hun werking te verbreden en te versterken en proberen de werking van een winkeliersvereniging op de Gitschotellei, Stenenbrug en de verschillende wijken van Borgerhout  (nieuw) leven in te blazen.

-       We zetten in op sociale wijkontwikkeling. We merken dat in onze wijken heel wat diensten actief zijn. Buiten de districtsdiensten zijn dit de dienstencentra, buurtregie, buurttoezichters, de sociale dienst van Woonhaven, de wijkwerking van het OCMW, de politie… Om ervoor te zorgen dat al deze dienstverlening van de overheid met elkaar werkt en niet naast elkaar, willen we een structureel overleg opzetten, met het district en het wijkoverleg in een coördinerende rol.. Zo kunnen we er, in samenspraak met de bevolking, voor zorgen dat alle initiatieven, ook betreffende veiligheid en preventie, hun doel raken en er geen overlappend werk gebeurt. Het versterken van het sociaal weefsel is een van de belangrijkste bouwstenen in het garanderen van een veilige en aangename woonomgeving. 

-       We willen ook bestaande overlegplatformen voor gezondheidswerkers (huisartsen, kinesisten, apothekers, wijkgezondheidscentrum…) ondersteunen en kijken hoe we tot een toegankelijkeeerstelijnsgezondheidszorg per buurt kunnen komen. Met aandacht voor psychische gezondheidszorg en laagdrempelige basisgezondheidsvoorzieningen (huisarts, tandarts,…).

We geloven in de rol van brede scholen in de buurt voor o.a. talentontwikkeling, samenlevingsopbouw en het bestrijden van kansarmoede. Alle vormen van samenwerking tussen verenigingen, vrijwilligers, buurt en scholen wil het district stimuleren en ondersteunen. We werken samen met de scholen en met‘School in zicht’ om van de schoolpopulatie in Borgerhout een afspiegeling van de buurt te maken, ook in het middelbaar onderwijs.

Borgerhout biedt met andere woorden begeleiding op maat.Zo wil het district het klantgerichte aanbod beter bekend maken rond woongerelateerde problemen als water, elektriciteit woonkwaliteit en betaalbaarheid, bv. in samenwerking met het EHA. Een beter geïntegreerde werking tussen het administratief centrum en de ‘woondiensten’ in de Shelter (Huurdersbond, Sociaal Verhuurkantoor, Samenlevingsopbouw,…) zou hier ook een onderdeel van kunnen zijn.

Ook in het begeleiden van mensen naar werk neemt het district haar verantwoordelijkheden op. Het district ondersteunt competentietrajecten bij jongeren. Ook zien we waar we sociale- economieprojecten kunnen steunen. We pleiten er als district voor dat het Sociaal Info Punt een eenvoudige administratieve ondersteuning verleent en zich niet beperkt tot doorverwijzing.

In ruil voor deze inspanningen verwacht het district van haar bewoners dat de aangereikte kansen en mogelijkheden met open handen worden aangenomen. . Elke inwoner van Borgerhout moet zelf mee verantwoordelijkheid opnemen voor het goede samen leven in zijn straat of buurt. Daarnaast praat Borgerhout met haar inwoners en wil het ook het belang van kennis van de Nederlandse taal benadrukken. Minimale taalkennis opent de weg naar sociaal contact, naar werk, naar gezondheid, naar integratie, naar participatie. We ijveren er als district voor dat de stad de wachtlijsten voor Nederlandse cursussen voor anderstaligen wegwerkt. Alle mogelijke drempels om deel te nemen aan deze lessen moeten zoveel mogelijk verdwijnen. Anderzijds mag de gebrekkige kennis van het Nederlands nooit gebruikt worden om mensen uit te sluiten van een recht.

 

5.      Borgerhout voor mensen

 

Het district en de stad hebben als eerste taak infrastructuur en dienstverleningte voorzien om de stad draaiende te houden. Ook in Borgerhout moeten we hier de volgende zes jaar verder op inzetten. We hebben daarbij extra aandacht voor kwetsbare groepen.

Borgerhout heeft te weinig kinderopvang, een te kleine bibliotheek en te weinig sportruimte. In de basisscholen dreigt een capaciteitstekort. Hier moeten dringend antwoorden op komen.

 

-       De voorbije legislatuur werd door het district en de stad een ‘masterplan publieke functies’opgesteld. Dat plan voorziet in een nieuwe bibliotheek, sportinfrastructuur en kinderopvang aan ‘den bretel’, het stukje Borgerhout waar Turnhoutsebaan en Stenenbrug samenkomen. Het plan ligt er, tijdens de komende jaren doen we er alles aan om dit, samen met de stad uit te voeren.

-       Daarnaast pleiten we er als district voor dat de laatste fase van de modernisering van de seniorenflatsin de Hoge Weg, Fontein, Den Drossaard en Den Bleek in de nieuwe legislatuur worden rond gemaakt. Voor diezelfde senioren hebben we ook aandacht voor toegankelijkheid van districtsdiensten en dienstverlening aan huis.

-       Het district dringt bij het Zorgbedrijf aan voor een extra dienstencentrum extra-muros.

-       De kracht van Borgerhout zit hem grotendeels in de bestaande sociale mix van het district. We ondersteunen vanuit het district een woonbeleiddat sociale verdringing tegengaat.  

-       De basisgezondheidsvoorziening moet blijven gegarandeerd worden. We faciliteren de oprichting of uitbreiding van wijkgezondheidscentra in Borgerhout.

-       In de nieuwe legislatuur willen we nog meer werk maken van ruimte voor verenigingen en hun activiteiten. Hiervoor willen we intens samenwerken met het Netwerk Ontmoetingsruimte. We willen in overleg met de verenigingen een goede nieuwe bestemming vinden voor het gebouw aan het Vredegerecht, waar de huidige bibliotheek zich bevindt. We pleiten ervoor dat dit gebouw haar publieke functie behoudt.

-       Het district zoekt een oplossing voor het gebrek aan een feestzalen in Borgerhout. Een plek waar verenigingen uitzonderlijke activiteiten kunnen organiseren voor 300 à 400 mensen.

-       Sinds 2010 is duidelijk dat ereen capaciteitstekort dreigt voorde basisscholen en de kinderopvangin Antwerpen. We vinden het belangrijk dat in de zoektocht naar gebouwen in de eerste plaats alle mogelijkheden worden onderzocht om het gebruik van de bestaande gebouwen te optimaliseren. Het district zal de stad bij deze zoektocht ondersteunen.

-       Schoolgebouwen worden op dit moment ca. 32% van de tijd gebruikt, de rest van de tijd wordt de infrastructuur amper benut. Mits goede afspraken kunnen verschillende bewoners een schoolgebouw delen – bv. lagere school en muziekacademie. We pleiten ervoor dat schoolinfrastructuurzo veel als mogelijk wordtbeschikbaargesteld voor de buurt, zowel de infrastructuur binnen (klassen, sportzaal) als buiten (speelplaats) - aansluitend bij het concept ‘Brede School’. Het district maakt prioritair werk van een overzicht van gebouwen die in aanmerking komen voor buurtgebruik.

-       We pleiten ervoor dat een toekomstig capaciteitstekort voor het secundair onderwijs preventief wordt aangepakt en dat daarbij wordt rekening gehouden met een aanbod op maat.

-       Niet enkel de infrastructuur maar ook de kwaliteit van het onderwijs is belangrijk. Als district nemen we, in samenwerking met de stad, een rol op in het ondersteunen van de kwaliteitsverbetering van het onderwijs in Borgerhout. 

Ook de veiligheid en netheid van Borgerhout blijven belangrijke bezorgdheden.

-       In de voorbije legislatuur hebben we sorteerstraatjes geïntroduceerd in Borgerhout. Dit heeft bijgedragen tot het gemak van de bewoners in deze dichtbevolkte buurten om hun afval niet altijd in hun appartement of huisje te moeten bijhouden. Bovendien zorgde dit ook voor properder straten. In overleg met de bewoners gaan we in de nieuwe legislatuur op zoek naar bijkomende plekken voor sorteerstraatjes.

-       We werken ook verder aan een intelligente, meer uitgebreide inplanting van devuilnisbakken: in winkelstraten, op speelpleintjes, aan haltes van openbaar vervoer.

-       Samen met de stad monitoren we de straten op vlak van vuil, en zorgen we voor adequate veegrondes. We spreken de Borgerhoutenaar, jong en oud, aan – via scholen, winkels, verenigingen - op zijn/haar verantwoordelijkheid voor de netheid van het openbaar domein.

-       De politie moet het optreden van de wijkteams een meer begeleidende invulling geven. Deze wijkteams moeten meer aanwezig en aanspreekbaarzijn in de wijken van Borgerhout, o.m. op de Turnhoutsebaan en omgeving.Over de werking en invulling van de wijkteams houden we regelmatig overleg tussen het district en de politieleiding. Voor de aanpak van de drugsproblematiek steunen we de inzet van stad en politie.

-       Het district neemt een rol op in het aanduiden van verkrotte panden en leegstand voor herontwikkeling door de stad.

 

6.      Borgerhout van pleinen en parken

 

De afgelopen jaren is het district begonnen met haar pleinen een nieuw leven te geven en ze zo de centrale plek te geven die ze verdienen. De komende zes jaar willen we twee van de grootste pleinen van Borgerhout een echte opwaardering geven: het Moorkensplein en het Laar.

Aan het Moorkensplein is de architect al volop bezig: er komt een buurtpark, het plein wordt vrij van autoverkeer en er zal zowel een plaats zijn om rustig te zitten als om te spelen.

Op het Laar is al volop overleg met de buurt aan de gang, en willen we ook op korte termijn een architect kunnen aanstellen. De parking verhuist best naar onder de grond, zodat we meer ruimte hebben om het plein een echt plein te laten zijn.

We gebruiken deze en andere pleinen in Borgerhout om de buurten te versterken. Zo willen we ‘pleinbetrokkenheid’ vergroten door buurtbewoners en verenigingen te stimuleren om activiteiten te organiseren op hun buurtplein.

Volgende pleinen willen we in de nieuwe legislatuur, in goed overleg met de bewoners, al zeker onder handen nemen: het Jan Borluutplein, het speelpleintje aan de Bloemstraat, het Griffier Schobbensplein en het Koxplein, waarbij verkeersveiligheid en speelmogelijkheden belangrijke uitgangspunten zijn. Het pleintje aan de Vosstraat willen we opwaarderen als ontmoetingsplek voor de buurt. Een eerste stap is het autovrij maken langs de kant van de winkels.

Via ingrepen in de mobiliteit willen we de pleinen en pleintjes zo veel als mogelijk via ‘zachte’ assen – veilig voor voetgangers en fietsers- met elkaar verbinden. Op die manier vormen de pleintjes de basis voor een echt speelweefsel. Per buurt moet een speelweefselplan worden uitgetekend. Dit speelweefsel moet leiden tot een kindvriendelijkere publieke ruimte en wordt steeds meegenomen bij mobiliteitsingrepen in het district.  Daarnaast hebben we bij extra aandacht voor de heraanleg van voetpaden in Borgerhout.

 

Het Te Boelaarpark en het Krugerpark zijn de groene kroonjuwelen van Borgerhout. Maar het groentekort is nog altijd groot. Omdat voor de kwaliteit van de buurt het ongelooflijk belangrijk is dat er groen in de buurt is, maken we tijdens de volgende legislatuur werk van:

-       het buurtpark aan het Moorkensplein

-       de groene boulevard op de Engelse lei: een langgerekt woonerf voor zacht verkeer tussen het zwembad Plantin en de Stenenbrug

-       de ontwikkeling van het park Spoor Oost (emplacement tussen Hof Ter Lo en Schijnpoort), dat als een echt park voor de buurt moet fungeren.

-       de heraanleg van de speeltuin en de uitbreiding van de speelgelegenheid in het Te Boelaarpark (stad i.s.m. district). We willen het Te Boelaarpark meer uitspelen als ontmoetingsplek voor de buurt. In de zomer willen we er minstens één groot evenement organiseren in samenwerking met verenigingen, scholen en buurtbewoners.

-       Een rechtstreekse toegang voor voetgangers en fietsers vanuit de buurt van het Terloplein naar het Rivierenhof

Het district is grote voorstander van de overkapping van de Ring en van de verbinding met de E34/E313. Het creëert nieuwe ruimte, het neemt heel wat geluidsoverlast weg en geeft mogelijkheden om fijn stof te filteren. Het district Borgerhout dringt er bij de hogere overheden sterk op aan om hier absolute prioriteit van te maken.

 

Het groenbeleid bouwen we op rond vier speerpunten:

-       klemtoon op nabijheidsgroen

Nabijheidsgroen biedt als voordeel dat je met beperkte middelen onmiddellijk effect hebt. We willen elk jaar in minstens drie extra straten groenslingers / groenkabels hangen, maar we denken ook aan groenpilaren en het vergroenen van bushaltes en hekwerken. We willen gebruiksgroen waar mogelijk, zelfs al is het tijdelijk. We willen op zo veel mogelijk plaatsen bloemen en planten voor een kleurig straatbeeld. Borgerhout blijft verder inzetten op de beplanting van boomspiegels met grassen en eetbaar groen.

-       stedelijke natuurbeleving

Er leven veel meer dieren en planten dan je zou denken in de stad. We willen de stedelijke natuurbeleving stimuleren met o.m. klimbomen, tutjesbomen en bijenhotels. We willen in Borgerhout vogels als mussen, gierzwaluwen en slechtvalken meer plek geven net zoals de eekhoorns in het Te Boelaarpark. We onderzoeken de mogelijkheden voor een kinderboerderij, eventueel in samenwerking met een dienstencentrum van het OCMW.

-       groen als motor voor sociale cohesie

We willen sociale groeninitiatieven stimuleren voor een zo breed mogelijke groep inwoners. Buurtbewoners moeten de vrijheid krijgen om zelf aan zet te zijn. Hun wensen en ideeën willen we koppelen aan de expertise van de groendienst. We zoeken daarom ruimte voor meer en grotere gemeenschapstuinen. We geven buurtbewoners,vrijwilligers en jeugdverenigingen via een buurtcontract de kans om een stuk openbaar groen in te vullen met eetbaar groen of alternatieve beplanting. Ook scholen worden gestimuleerd om mee te stappen in een tuinierproject.

-       bomen als groene monumenten

Aan het einde van de legislatuur zullen er meer bomen staan in Borgerhout dan nu. Bij elk nieuw project voor de heraanleg van straten of pleinen kijken we eerst of de bestaande bomen behouden kunnen blijven en geïntegreerd worden in de nieuwe plannen. Waar mogelijk planten we extra bomen.

 

7.      Mobiel Borgerhout

 

Van Borgerhout naar Borgerhout, van huis naar school, naar het werk, naar de buurtwinkel, naar de dokter, naar de kapper, naar de bakker, naar de slager, naar de supermarkt, en ook naar ‘de stad’. In Borgerhout moet je als voetganger en fietser goed en veilig kunnen circuleren. Wie in Borgerhout woont heeft recht op een veilige en aangename woonstraat.

De auto is als vervoersmiddel voor veel mensen soms nodig, maar mag niet allesoverheersend zijn in de stad – en de straten van Borgerhout. De zorg voor meer verkeersveiligheid en aangename woonstraten staat voorop. Het sluipverkeerwillen we weguit de Borgerhoutse woonbuurten. Lokaal verkeer blijft mogelijk met een minimum aan omrijden. Veilig en rustig wonen, wandelen en fietsen zijn belangrijker dan snelle wagens.

-       Wij kiezen voor een beperking van de maximumsnelheid in heel Borgerhout: 30km/uur in woonstraten en in schoolomgevingen, 50km/u op invalswegen en 70 km/u op de Ring en aan de op- en afrit van de E313/E34;

-       Heel Borgerhout intramuros willen we reglementeren en inrichten als zone 30. Het profiel van de straten moet worden aangepast aan die zone 30, met brede stoepen, ‘oren’ of voetpaduitstulpingen aan de hoeken en verkeersplateaus. Er is ook voldoende politietoezicht en flitspalen nodig om zone 30 af te dwingen;

-       De resterende schoolomgevingen willen we aanpakken en verkeersveilig inrichten;

-       Waar het kan richten we fietsstraten in (met voorrang voor fietsers en auto’s ‘als gast’);

-       Van de Engelselei maken we een fietsboulevard;

-       Verder zetten we in op renovatie van bestaande fietspaden in straten waar geen gemengd verkeer is (o.m. tweede deel Berchemlei, laatste deel Gitschotellei…);

-       We willen dat het velo-project wordt uitgebreid naar extramuros - en er werk wordt gemaakt van een  systeem van huurbakfietsen en van een centraal gelegen fiestenherstelplaats.  Velo-stations moeten op termijn echte fietspunten worden met een publieke fietspomp en een oplaadpunt voor elektrische fietsen.

-       het wijkcirculatieplan intramuros zuid (tussen Plantin en Moretuslei en de Turnhoutsebaan) willen we bijsturen en afwerken;

-       We pleiten voor meer trams onder de Turnhoutsebaan, waardoor de vlotte tramdoorgang naar de stad verhoogt. Het district wenst dat alle premetrostations die ooit voorzien zijn in gebruik worden genomen. Tegelijkertijd kan het aantal bussen dat tot aan de Rooseveltplaats rijdt worden afgebouwd. Reizigers moeten immers kunnen overstappen op de tram aan de rand van de stad. Een vlotte verbinding tussen oud-Borgerhout en de buurt van het Te Boelaerpark moet door een frequente dienstverlening worden voorzien. Voor dit alles gaat het district in gesprek met De Lijn.

-       We willen dat de verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers op de gewestwegen (Turnhoutsebaan, Plantin en Moretuslei, Lt. Lippenslaan, Stenenbrug, Noordersingel) structureel verbetert. Hiervoor moet de huidige verkeersafwikkeling onder de loep worden genomen en eventuele alternatieven worden geformuleerd. Er moeten voldoende en veilige oversteekplaatsen komen voor fietsers en voetgangers op de gewestwegen zelf en op alle kruispunten met de Noordersingel moet een conflictenvrije verkeerslichtenregeling komen. Omdat het drukke fietsassen zijn, moeten langs alle gewestwegen fietspaden komen die conform het Fietsvademecum zijn.

-       De verkeerssituatie op de Turnhoutsebaan moet worden aangepakt. We pleiten voor de beperking van het aantal (streek)bussen, het (deels) ondergronds maken van het tramverkeer, het verminderen van het autoverkeer, de aanleg van een fietspad in beide richtingen en het verbreden van de stoepen. We willen een traject opstarten om vanuit Borgerhout een visie te ontwikkelen op de toekomst van de Turnhoutsebaan.

 

Op dit moment is er niet genoeg plaats om alle bewoners te laten parkeren op de straten van Borgerhout. Om die reden stellen wij volgende acties voor:

-       Meer buurtparkings: meer openbaar domein voor parkeren is geen goede zaak, er is al te weinig openbare ruimte. Daarom moeten er zowel bovengrondse als ondergrondse buurtparkings gecreëerd worden, plekken waar voor een aanvaardbaar tarief standplaatsen kunnen gehuurd worden om wagens te stallen. Dit gebeurt zoveel mogelijk in samenwerking met bestaande bedrijvenparkings (gebruik ’s avonds en in het weekend). Het principe dat bewoners uit Borgerhout voorrang krijgen op bezoekers om hun wagen te parkeren, blijft. Het systeem van bewonersparkeren moet worden uitgebreid naar heel Borgerhout, en ook ’s avonds en ’s nachts gelden, omdat dan de schaarste het grootst is.

-       Maatregelen zoals  het promoten en mogelijk maken van autodelen en het voorzien van gratis stallingen voor bakfietsen. Tegen 2018 willen we intramures 25 cambio-auto’s en autodeelstaanplaatsen, extramuros 15. Het district wil autodeelformules ook actief promoten bij de Borgerhoutse inwoners en bij de stad aandringen op een eenvoudigere procedure voor de aanvraag en betere beveiliging van autodeelplaatsen. Er is nood aan een handhavingsbeleid.

-       Buurtfietsenstallingen: inwoners kunnen er tegen een redelijke prijs hun fiets veilig kunnen stallen. Dat kan inpandig (bijvoorbeeld in een leegstaand winkelpand of garage) maar moet ook kunnen in ‘fietstrommels’ op het openbaar domein.

-       We willen ook het aantal gewone fietsenstallingen (op pleinen en in straten) blijven uitbreiden.

 

8.      Borgerhout Bruist

 

Het culturele leven bruist in Borgerhout. Heel wat professionele kunstenaars en gezelschappen hebben hier hun vaste stek. Daarnaast zijn er de vele enthousiaste cultuurliefhebbers en amateurkunstenaars. We willen de dynamiek van afgelopen Reuzenjaar absoluut behouden. Het district blijft het als zijn voornaamste rol zien om alle culturele initiatieven van onderuit te stimuleren en te faciliteren.

Binnen Borgerhout leven ook heel wat culturen samen. De afgelopen jaren zijn er reeds stappen gezet om het cultuuraanbod diverser te maken (o.m. via de cultuurtoeleider). Er moet zeker verder worden ingezet op een grote diversiteit van het aanbod en het aanspreken van een breed publiek.

-       Het district kiest ervoor om culturele verenigingen en projecten via subsidies te blijven ondersteunen. We vragen daarbij dat het aanbod van deze verenigingen aandacht heeft voor de diversiteit van het district;

-       We willen in Borgerhout mee op zoek gaan naar geschikte locaties voor cultuur, als repetitieruimte of tentoonstellingsruimte of ateliers.

-       Na de klepper van de reuzenstoet in 2012, is het tijd om een structurele nieuwe invulling aan de stoet te geven. We richten een reuzenstoetcomité op, dat met respect voor het verleden een sterke nieuwe toekomst voor de stoet uitdenkt en organiseert;

-       Borgerrio blijven we uitbouwen als stadsfestival, waar muziek, multiculturaliteit en milieubewustzijn centraal staan;

-       De traditie van de nieuwjaarsreceptie in openlucht blijft ons uitgangspunt;

-       De vaste waarden B-Hart (het tweejaarlijkse festival van de beeldende kunst) en Bekoorlijk Borgerhout (korenconcert in De Roma) willen we aanvullen met een tweejaarlijks project rond Borgerhouts erfgoed. We hopen dat ook het Borgerhouts Theaterfestival een traditie zal worden.

-       Om de eigenheid van het Borgerhoutse culturele leven nog sterker te laten uitkomen bekijken we of het mogelijk is een districtsambassadeur aan te duiden met als doel het promoten van cultuurbeleving in Borgerhout.

-       We ondersteunen de culturele diversiteit in Borgerhout en willen graag, in samenwerking met de verenigingen, een jaarlijks evenement organiseren voor een breed publiek – dat specifiek opgebouwd is rond cultuur, identiteit en feesten.

-       We hebben aandacht voor nieuwe en specifiek stedelijke culturele initiatieven als de vele initiatieven binnen de urban scene.  

Daarnaast willen we de gaten in ons cultuurbeleid ook opvullen. We zijn een jong district, en lang niet alle kinderen krijgen cultuur met de paplepel mee. Onze ambitie is om alle Borgerhoutse kinderen te bereiken: met muziek, theater en boeken.

-       We willen nauw samenwerken met de scholen, en projecten opzetten rond leesbevordering (i.s.m. de bibliotheek) en theater (i.s.m. o.m. Rataplan);

-       We vragen dat de stad snel werk maakt van de beloofde volwaardige bibliotheek voor Borgerhout. De nieuwe bibliotheek moet haar rol kunnen spelen in de ondersteuning van inburgering van nieuwkomers (studieruimte, internet, computers, taalcursussen … ) en moet naast de klassieke bibliotheekopdrachten in haar aanbod en als cultuurverspreider aandacht hebben voor de diversiteit van het multiculturele Borgerhout  De bibliotheek moet ook een plaats voor ontmoeting worden tussen de diverse bevolkings- en leeftijdsgroepen in het district. Daarom willen we polyvalente ruimten in het toekomstige bibliotheekgebouw en voldoende middelen voor uitbreidingsactiviteiten.

-       We willen met kinderen muziek gaan maken op de pleinen (naar het voorbeeld van MetX in Molenbeek) en jongeren een plek geven om hun muziek te brengen. Heel in het bijzonder maken we ruimte voor de urban hype.

 

Borgerhout heeft geen klassiek cultureel centrum. De Roma en ’t Werkhuys vormen samen met Rataplan ons ‘gespreid cultureel centrum’. We zijn blij met zulke dynamische cultuurhuizen. Alleen krijgt Borgerhout veel minder geld voor zijn ‘cc’ dan de andere districten. We vinden dat de lat financieel moet gelijk gelegd worden. We willen in ruil daarvoor samen met al onze partners in het lokaal cultuurbeleid werken aan één ‘masterplan cultuur’ voor Borgerhout, waarin duidelijk is wie wat doet in het lokaal cultuurbeleid in Borgerhout.

De bestaande infrastructuur moeten we optimaler gebruiken. We willen Trix nauwer betrekken bij het lokaal cultuurbeleid. De nieuwe bibliotheek moet een cruciale rol spelen.


 

 

9.      Duurzaam Borgerhout

 

Borgerhout moet een aangename leefomgeving zijn voor iedereen. Daarom pakken we zoveel mogelijk lawaai en geluidsoverlast aan, hebben we aandacht voor bodemverontreiniging en geven we als district het goede voorbeeld.

 

Borgerhout kreunt onder lawaaioverlast van de Ring en de E313/E34, maar ook van het autoverkeer in de straten.

-       De lawaaihinder in de Tuinwijk is te groot. Om die reden zijn wij voorstander van nieuwe en effectievere geluidsschermen aan de Weerstandlaan. De maximumsnelheid op de autostrades zo dicht tegen de woonwijken moeten naar beneden tot 70 km/u;

-       In een aantal straten, zoals in de Gitschotellei,  zorgt het wegdek voor lawaaioverlast. Daar werd recent een inventaris van gemaakt door de stad. Om die reden moeten we in de volgende legislatuur naar een vernieuwing van het wegdek, te beginnen met de straten waar de overlast het grootst is

De kwaliteit van de luchtin Borgerhout moet verbeteren. Dat bleek ook uit het rapport dat in opdracht van de stad werd gepresenteerd over lucht- en geluidskwaliteit in 2011. Belangrijkste oorzaak is het auto- en vrachtverkeer.

-       We willen binnen het district de inwoners zo veel mogelijk stimuleren om te voet, met het openbaar vervoer of met de fiets te gaan.

-       We willen er ook bij De Lijn op aandringen om op stadstrajecten dieselbussen te vervangen door elektrische of aardgas-aangedreven bussen.

-       Belangrijkste oorzaak van de slechte luchtkwaliteit in Borgerhout is de grote verkeersstroom op de Ring en de verkeersstroom die van buiten de stad via de Singel en de invalswegen naar binnen rijdt. Een duurzame mobiliteitsoplossing voor de verkeersknoop rond Antwerpen en een overkapping van de Ring kunnen de luchtkwaliteit echt verbeteren.

 

Uit metingen blijkt dat nogal wat tuinen en gronden in Borgerhout historisch vervuildzijn. Van bepaalde grote sites, zoals de gronden waar ‘den Bougie’ gevestigd was in de Bleekhofstraat, weten we dat de grond historisch zeer vervuild is en moet gesaneerd worden.

-       We willen als district het voortouw nemen om bij de hogere overheid (stad, Vlaamse overheid) het probleem aan te kaarten en aan te dringen op een oplossing.

-       We willen de bewoners stimuleren om een bodemonderzoek te laten uitvoeren en hen aan informatie helpen over mogelijke oplossingen.

Het district moet het goede voorbeeld geven. Bij ieder evenement dat het district organiseert, moet de afvalberg tot een minimum worden beperkt: met herbruikbare bekers, zo weinig mogelijk of desnoods recycleerbare verpakking en producten uit eerlijke handel.

Ook wil het district werk maken van het hergebruik van regenwater. Dat kan o.m. door de opvang van regenwater van het districtshuis of van andere grote, publieke gebouwen en via gemeenschappelijke regenwatertanks op het openbaar domein. Bij het ontwerp van pleinen, straten en grote projecten wordt gevraagd om een lokaal regenwaterbeheersplan op te stellen. Maatregelen om regenwater te bufferen op eigen terrein en vertraagd af te voeren (via gescheiden regenwaterleiding of infiltratie) moeten zo kwalitatief mogelijk worden geïntegreerd in het publieke domein.

 

Lokale economie is van cruciaal belang in de strijd tegen de werkloosheid. We willen de uitbouw van een duurzame lokale economie steunen. Het is wel belangrijk dat wonen en bedrijveneen leefbare combinatie blijft.

-       Buurtwinkels zijn het kloppend hart van de buurt. We willen hen dan ook voluit ondersteunen. Ze spelen een belangrijke sociale rol in de lokale samenleving. Lokaal verankerde ondernemers zorgen bovendien voor duurzame werkgelegenheid. Het district wil hen die rol ten volle laten spelen door ondernemers met elkaar, en met omwonenden en verenigingen in contact te brengen. Het district engageert zich om bij voorkeur bij lokale handelaars aan te kopen.

-       Handel mag echter niet voor overlast zorgen, bv. door laden en lossen op straat met grote vrachtwagens of door klanten die fout parkeren. In straten waar veel winkels zijn, zetten we in op laad- en loszones met venstertijden en vragen we strenge controles op handelszaken die verplicht zijn inpandig te laden en te lossen.

-       We willen ook een campagne voeren om winkeliers in Borgerhout aan te zetten om alternatieven te gebruiken voor plastiek draagtassen: herbruikbare winkeltassen of wegwerpzakjes in recycleerbaar materiaal.

-       Om een duurzame inplanting van bedrijvigheid te garanderen pleiten we ervoor met de stad een manier van werken te ontwikkelen waarbij het district bij de vestiging van nieuwe bedrijvigheid wordt gehoord.

-       We willen werk maken van een maandelijks een biomarkt in Borgerhout, waar duurzame producten worden verkocht, naast de bestaande wekelijkse markten op het Laar en de Gitschotellei.

 

 

Terug naar nieuwsoverzicht